سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-15- مسافر (به استثنای حجاج) و بار حمل شده در پروازهای بین المللی بر حسب شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی: سال 1392(تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9