سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-14- مسافر و بار حمل شده در پروازهای بین المللی (به استثنای حجاج) بر حسب ماه (تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9