سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-11- تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده به بنادر و ظرفیت آنها (فروند- تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9