سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-4- تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت شماره گذاری شده (1)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9