سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-3- وسایل نقلیه عمومی شماره گذاری شده درون شهری بر حسب نوع در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9