سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-2- تعداد تونل ها، پل ها و راهدارخانه های مسیر راه ها در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9