سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-18-تعداد و ظرفیت گاو داری های صنعتی فعال بر حسب نوع فعالیت (رأس)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3