سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-16- مرغداری های پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت، تعداد و ظرفیت (1) سالن ها
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9