سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-15- مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی (تن- میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3