سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-14- مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت (1) سالن های آن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9