سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-12- بهره برداری های دارای فعالیت باغداری و مقدار تولید محصولات باغی (بهره برداری- تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9