سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-11- بهره برداری های دارای دام مولد، تعداد دام و مقدار تولید پشم گوسفند و مو و کرک بز (رأس- کیلوگرم) : آبان 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9