سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-10- بهره برداری های دارای دام شیر دوشی شده (1)، تعداد دام و مقدار تولید شیر هر یک از انواع دام
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9