سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-9- بهره برداری های دارای انواع دام و تعداد دام آنها در روز آمارگیری (رأس)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9