سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-8- بهره برداری های دارای انواع دام در روز آمار گیری و تعداد دام آنها به تفکیک شهرستان: آبان 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3