سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-7- مساحت و نوع فعالیت گلخانه در بهره برداری ها بر حسب شهرستان: آبان 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9