سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-5- تعداد بهره برداری و سطح کاشت محصولات زراعی در فضای باز بر حسب نوع محصول، کشت و شهرستان: آبان 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9