سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-3- تعداد بهره برداری و مساحت زمین بهره برداری های با زمین بر حسب وسعت اراضی کشاورزی: آبان 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9