سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-2- بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت و شهرستان: آبان 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9