سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
2-11- میانگین سنی جمعیت بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9