سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
2-10- جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب سن ، جنس و وضع زناشویی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9