سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
2-7- جمعیت بر حسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان 1390
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9