سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
2-6- خانوار و جمعیت شهرستانها بر حسب ساکن و غیر ساکن: آبان 1390
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9