سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-14- زمین های واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان بر حسب نوع استفاده (متر مربع)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9