سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-11- سرمایه گذاری بخش خصوصی بر حسب ساختمان های شروع شده، نیمه کار و تکمیل شده در نقاط شهری: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9