سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-9- مشخصات ساختمان های شروع شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9