سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-4- پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات در نقاط شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3