سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-1- پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان بر حسب مساحت زمین و زیر بنا در نقاط شهری: (متر مربع)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9