سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-12- سرمایه گذاری (تغییرات اموال سرمایه ای) کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع اموال سرمایه ای و طبقات کارکن: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3