سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-7- تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون مزد و حقوق و جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3