سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-6- تعداد کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نحوه مالکیت، طبقات کارکن و شهرستان: 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9