سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-5- تعداد کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت، نحوه مالکیت و طبقات کار کن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9