سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-3- میزان اشتغال کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادر شده (1) توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بر حسب نوع فعالیت: (نفر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9