سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
5-7- مشخصات عمومی شرکت های تعاونی معدنی فعال در پایان سال: (هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9