سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
5-5- ارزش افزوده و ارزش پرداختی ها و دریافتی های معادن در حال بهره برداری بر حسب فعالیت: (میلیون ریال): 1392
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3