سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
5-4- مقدار و ارزش تولید مواد معدنی معادن در حال بهره برداری بر حسب فعالیت: (هزار تن/ میلیون ریال): 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3