سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
1-5- مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی: 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9