سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
3-11- افراد به کار گمارده شده در بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9