سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
3-3- توزیع نسبی جمعیت شاغل و بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیش تر بر حسب وضع سواد و سطح تحصیلات (درصد)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3