سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
3-2- شاخص های عمده نیروی کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی (درصد)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9