سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
3-1- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیش تر بر حسب وضع فعالیت و جنس در نقاط شهری و روستایی (درصد)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9