سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
1-20- پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده در آب رودخانه های (1) استان گیلان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9