سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
1-19- دمای سالانه شهرهای دارای ایستگاه های همدیدی از بدو تاسیس تا پایان سال 1393 (درجه سلسیوس)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9