سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
1-16- اطلاعات هواشناسی شهر ماسوله بر حسب ماه: سال 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9