سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
نسبت اشتغال نقاط روستایی استان گیلان و کشور طی سال‌‌های 84تا 97
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9