سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
سهم اشتغال در بخش صنعت نقاط شهری گیلان وکشور طی سال‌های 84تا97
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9