سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی نقاط شهری کشور و استان گیلان طی سال‌های 84 تا 97
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9