سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
نرخ اشتغال استان گیلان به تفکیک نقاط طی سال‌های 84 تا 97
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9