سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
نسبت باسوادی مردان در نقاط شهری شهرستان رشت: 1395
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9