سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
سهم خانوار به تفکیک استان نسبت به کل کشور: 1395
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7